Rock de Rack 2019

ROCK DE RACK

#equality matters

GLÄICHSTELLUNG ASS WICHTEG:

Well Meedercher a Jonge fräi vu Stereotyppe sollen opwuessen a sech ausliewen.

Well 100 Joer no der Aféierung vum Fraewahlrecht nach laang net all Hürd geholl ass.

Well eng Gesellschaft just demokratesch ass, wa jiddereen déi selwecht Chancen huet, senger Stëmm Gehéier ze verschafen

ROCK DE RACK, DAT SINN:

Workshops fir Schoulklassen zum Thema Demokratie a Chancëgläichheet

Interaktiv Debaten

Musek mam Sound vum Screaming Fields Song Contest

De ganzen Dag iwwer: Expo an Aktivitéiten

#equality matters

L’ÉGALITÉ EST ESSENTIELLE:

Parce que filles et garçons devraient grandir dans un environnement sans stéréotypes.

Parce que même 100 ans après l’introduction du droit de vote des femmes, il reste des obstacles à franchir.

Parce qu’une société est seulement démocratique si toutes et tous ont les mêmes chances de faire entendre leur voix

ROCK DE RACK VOUS INVITE AUX :

Ateliers pour élèves sur la démocratie et l’égalité des chances

Débats interactifs

Concerts avec le son du Screaming Fields Song Contest

Toute la journée: expo et activités