PRÉSENTATIOUN vum “THÉÂTRE FORUM”

26 July 2021

Am Joer 2020 huet den “dispositif de gestion de crise” et erméiglecht déi gefaarten Erhéijung vu Gewalt am Stot ze bremsen déi een duerch di aktuell sanitär Kris gefaart hat. Trotzdeem bleift des Form vu Gewalt eng alldeeglech Realitéit an alle soziale Milieuen.

D’Ministesch fir Gläichstellung tëscht Fraen a Männer geet multi-dimensional géint Gewalt am Stot fir. Nieft der Prise en charge vun den Affer an TäterInnen duerch seng konventionéiert Servicer, gëllt et och duerch präventiv Moossnamen an Aktivitéiten d’Gesellschaft fréi ze sensibiliséieren. An deem Kontext huet d’Ministesch Taina Bofferding eng Erweiderung vum Site violence.lu an een neien Theaterprojet virgestallt dee vun der Ecole du théâtre ëmgesat gouf.

Méi Informatiounen dozou hei oder per Telephone: +352 24785-821 oder -831