Virstellung vum MEGA

Moien alleguer! Ech sinn de Bisi an ech schaffen um MEGA. De MEGA ass de Ministère fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer. Op Franséisch Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Mä wat mécht de MEGA iwwerhaapt?