0(0)

ROSA BLO! – ENG FRO VU STEREOTYPPEN

Description

De Gläichstellungsministère (MEGA) ass frou iech dëse Webinar ze proposéiere mam Titel “Rosa Blo”. Dësen ass spezifesch fir Kanner aus de Cyclen 2 bis 4 geduecht, an d’Theme sinn: 

-Stereotyppen a Prejugé,

-Chancëgläichheet a Gläichheet, 

-Rollebiller an Duerstellung,

-Beaflossung. 

Dëse Workshop, deen ideal mat Gruppe vu 5 bis 12 Kanner funktionéiert, muss zesumme mat enger Begleedpersoun (Enseignante, Educateur, …) gemaach gi –  fir déi Persoun gëtt et natierlech och ee Begleet-Blat. Vill Spaass!

What Will I Learn?

  • Erkennung vum Konzept "Gläichstellung"
  • Erkennung vu Stereotyppen
  • Stäerkung vis-à-vis vun Aschränkungen a vun Diskriminatiounen duerch d'Geschlecht

Topics for this course

10 Lessons1h

Rollebiller?

Dese Webinar soll zum Nodenke bréngen iwwer säin eegent Environnement, an iwwer Viruerdeeler déi een och als Kand scho kann hunn.

Conclusiounen a Wëssenstest

Free

You have been enrolled on 26/01/2022.

Requirements

  • Blieder a Faarwen
  • Begleetpersoun
  • Begleet-Blat

Target Audience

  • Cycle 2.1-4.2, respektiv 6-12 Joer